วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
"ชิตังเม ชิตังเม เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว"

..... ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ อยู่ในกรุงพาราณสี        . พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคนปลูกผัก ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสา...

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ลักษณะของ“จิตที่เป็นสมาธิ”

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า อธิจิตตสิกขาคือการฝึกปรือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ดังนั้น สมาธิ ซึ่งเป็นเป้าหมายของอธิจิตตสิกข...

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557
"อริยมรรค" ทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

มิตรดีกับการเจริญอริยมรรค                  การมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี และผู้ปฏิบัติมีความเพียรอย่างดี ก็จะพากันขวนขวาย ชักชวนกั...

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

          พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ซึ่งคำว่า “ พรหมจรรย์ ” หมายถึง การประพฤติธรรมอันประเสริฐ หรือ การครองชีวิตประเสริฐ ส่วน “ กัลยา...

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557
คิดอย่างไร ไม่ให้ทุกข์

ชีวิตกับความทุกข์นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นของที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ ทุกข์เป็นสัจจะ ”...

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
พลั้งปากปรามาสแล้วขอขมา ยังไม่พ้นกรรม

            หลัง การดับขันธปรินิพพานของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธต่างพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์ว่า จะสร้างมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีร...

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ธุดงค์ ไม่ใช่การเดิน ไม่ใช่การอยู่ป่า และไม่ใช่บทบัญญัติทางวินัย

ธุดงค์ ๑๓   ( องค์คุณเครื่องสลัดหรือกำจัดกิเลส , ข้อปฏิบัติประเภทวัตรที่ผู้สมัครใจจะพึงสมาทานประพฤติได้ เพื่อเป็นอุบายขัดเกลากิเลส ช่ว...